Spesifikk vekt er forholdet mellom tettleiken til teit stoff og tettleiken (masse med same volum) til eit referansestoff. Ein må kjenne temperaturen og trykket for begge stoffa. Trykket er nesten alltid nær 1 atm lik 101.325 kPa. Temperaturen for begge stoffa kan variere frå industri til industri.

Testing av den spesifikke vekta til brensel.

Spesifikk vekt er som oftast nytta i industri som eit enkelt mål på å få informasjon om konsentrasjonen til ei løysing med forskjellige stoff i, som saltlake, hydrokabonar, sukkerløysingar (sirup, juicar, vørter, most etc.) og syrer.

Spesifikk vekt kan uttrykkast matematisk som

der er tettleiken til prøven og er tettleiken til vatn.

Kjelder endre