Synoptisk skala er ein horisontal storleiksskala som vert brukt i meteorologi og gjeld vêrsystem med ein storleik av orden 1000 km eller meir. Dette er storleiken til typiske lågtrykk og høgtrykk på midlare breidder, og som gjev oss det meste av vêret her i Noreg. Ordet «synoptisk» kjem av det greske ordet «sunoptikos» som tyder «sett i lag».

Navier-Stokes-likningane gjeld for atmosfæriske rørsle som er forenkla ved skalaanalyse i synoptisk skala. Ein kan vise at hovudleddet i dei horisontale likningane er corioliskrafta og trykkgradientkrafta, og at vi derfor kan bruke geostrofisk approksimasjon. I vertikale koordinatar vert momentumlikninga forenkla til hydrostatisk likning.