Ein teori (gresk theorein - å sjå) er refleksjon over erfaringsdata sett i høve til einannan. Teori blir også brukt i tydinga spekulasjon.

New York Times 10. november 1919 om solformørking som stadfesta Einsteins teori

Dei abstrakte prinsippa som gjeld innan ein vitskap eller eit fag blir gjerne omtala som faget sin teori. Nemninga blir også brukt i meir avgrensa tyding om samlingar av prinsipp og føresetnader som blir gjevne høgt truverde innan vitskapane, til dømes Einsteins relativitetsteori.

Teori blir også brukt om prinsipp som gjev grunnlag for handling: «Metoden hennar var bygd på ein teori om at alle born vil lære».

Uttrykket praksis blir ofte brukt som det motsette av teori.

Sjå òg endre