Tidsrekkjeanalyse

Tidsrekkjeanalyse er ein statistisk metode for å analysere observasjonsseriar på etterfølgjande tidspunkt over ei viss tid. Døme på tidsrekkjer er daglege temparturmålingar, månadlege prisindeksar, arbeidsløyse frå månad til månad osv. Føremålet med ei tidsrekkjeanalyse kan vere å forstå utvikla som har funne stad eller lage prognosar for den vidare utviklingar.

Tidsrekkje: Tilfeldige data og trendlinje

Kjelder Endra