Ullensvang innvandrarsenter og asylmottak

'Ullensvang innvandrarsenter er ei samanslåing av vaksenopplæring for framandspråklege og flyktningteneste.

Innvandrarsenteret ligg i Kinsarvik i Hardanger, og har vorte drive samanhengjande sidan 1989.

Kjelder endre