Opna hovudmenyen
Sovande kvalpar

Søvn hjå dyr kan definerast som ein åtferdsmessig og fysiologisk tilstand hjå organismar som i hovudsak vert kjenneteikna av reversibelt nedsett medvett, liten eller ingen respons på stimuli frå omgjevnaden, som regel motorisk passivitet, og at han er dagleg regelbunden. Hindring av tilstanden fører til ei kompensatorisk auke, lengre og djupare søvn, i ettertid, og individet har ein artstypisk kroppsposisjon for søvn.

Denne definisjonen, med vekt på åtferd, er ulik ein nevrofysiologisk definisjon, der søvn vert definert ut frå hjerneaktivitet, augerørsler og muskeltonus. Organismar må likevel ha eit nervesystem for å sove. Ein søvndefinisjon som er basert på åtferd er den einaste som kan brukast hjå svært enkle dyr. Det er ikkje eingong sikkert at aktivitet hjå dei enklaste dyra er det same som det å vere vaken hjå høgare dyr. Ein har ikkje kunna påvise at alle dyr søv, men mange ulike slags dyr gjer det. Les meir …