Wikipedia:Vekas bokmålsartikkel/Veke 44, 2010

På skatteoppkreverens kontor. Anonymt etter de Marinus Van Reymerswaele (1575-1600). Kunstmuseumet i Nancy.

Skatt (av norrønt skattr) er ytelser fra private til det offentlige uten konkrete vederlag. Mangelen på konkrete vederlag skiller skatter fra betalinger for offentlige tjenester (gebyr). Skatters hovedformål er å finansiere offentlig forbruk og investeringer, og overføringer til den private sektor.

Skatter deles ofte inn i direkte og indirekte skatter. Direkte skatter har til hensikt å ramme den som formelt er ilagt skatten. Typiske direkte skatter er inntektsskatt og formuesskatt. Ved indirekte skatter skal den som formelt er ilagt skatten, kunne velte skattebyrden over på kjøperen gjennom et påslag i prisen. Typiske indirekte skatter er merverdiavgift og særavgifter.

De fleste skatter fører til at produsenter og forbrukere velger en annen sammensetning av konsum og produksjon enn de ville ha gjort uten skatter. Slike skatter kalles vridende skatter og kan lede til et samfunnsøkonomisk tap ved at ressursbruken blir mindre effektiv. Nøytrale skatter påvirker ikke sammensetningen av konsum og produksjon, mens effektivitetsfremmende skatter bidrar til en mer effektiv ressursbruk. Les mer…