Absorbert dose er eit mål på mengda energi ein materie absorberer når den blir utsett for ioniserande stråling. Forskjellige materiar absorberer forskjellige mengder energi. Den absorberte energien per eining masse vert målt i J/kg eller Gray (Gy), oppkalla etter fysikaren Louis Harold Gray.

Kjelder

endre