Avbilding skjer når eit optisk system av linser og eller speglande flater frambringer eit bilete av objektet i eit biletplan, til dømes på netthinna til auge eller på fotografisk film.

Ideell avbildling

endre

Ei ideell avbilding føreset at strålebunten eller lyskjegla frå eit objektpunkt i eit objektplan vert samla att i eitt og same punkt, kalla biletpunktet, i eit biletplan, samt at alle punkta i biletplanet har same forstørring. Dette kravet er tilfredsstilt for spegelbilete gjennom plane speglar, men elles er biletpunktet vanlegvis behefta med ulike typer avbildingsfeil, som aberrasjon og astigmatisme.

Kjelder

endre