Byggherre er ei generell nemning for ein person, institusjon eller verksemd som skal ha utført eit byggjearbeid eller eit anleggsarbeid (veganlegg, jarnbaneanlegg og liknande), anten som ei eingongshending eller som profesjon. Ein privatperson som skal få bygd eit bustadhus eller ei hytte for seg, er døme på det fyrste, og vert ofte kalla ein eingongsbyggherre. Offentlege etatar som Statsbygg og Forsvarsbygg, kommunar, bustadsbyggjelag som til dømes Oslo bustad- og sparelag (OBOS) og Bergen og omegn bustadbyggelag (BOB), Statens vegvesen, Jernbaneverket, og mange ulike private verksemder som byggjer bustadshus og bustader i bustadsblokker for sal, er døme på det siste, og vert ofte kalla permanente byggherrar. Offentlege byggherrar vert dessutan i ymse samanhengar kalla tiltakshavarar. Etter lovgjevinga har byggherren ansvaret for at offentleg løyve til å byggje ligg føre, og at både sjølve bygningen og arbeidet med å byggje han stettar krava i lov- regelverk.

Sjå òg

endre

Kjelder

endre