Candidatus medicinæ (for menn) eller candidata medicinæ (for kvinner) (forkorta cand.med.) er den latinske tittelen for ein person som har teke medisinsk embetseksamen.

I Noreg gir dette høve til å søke om turnusteneste ved sjukehus og i legedistrikt, som igjen er eit kvalifikasjonskrav for å oppnå lisens eller autorisasjon som lege.

Tittelen cand. med. blir brukt i denne forma i Danmark og Noreg, og i forsvenska form i Sverige. Tittelen er direkte tilsvarande tittelen oppnådd etter medisinsk studium i dei fleste andre vestlege landa, f.eks. tysk medisinsk statseksamen eller amerikansk MD.

Den første som tok denne eksamenen i Noreg, var Carl Schultz i 1817.