Den baltiske issjøen

Den baltiske issjøen var ein stor ferskvassjø danna i sørlege delen av Austersjøen for 13 000–10 300 år sidan, med aukande utstrekking føre restane av innlandsisen idet han trekte seg tilbake mot nord. Utløpet mot havet i vest gjekk først gjennom Øresund, men etter kvart som isen smelta, rykte issjøen etter og fekk nytt avløp mot vest gjennom Billingen i Sverige. For ca. 10 300 år sidan vart demninga mot vest brote, og issjøen tappa. I den etterfølgjande tida (10 300–9 000 år tilbake) hadde området ved Austersjøen samband med havet i vest (Yoldiahavet), men vatnet var lenge ferskt på grunn av smeltevatnet frå isbreen.

Seint stadium av Den baltiske issjøen for kring 10 300 år sidan, med ein kanal nær Billingen gjennom det som i dag er det sentrale Sverige.

KjelderEndra