Dissosiasjon i kjemi

Dissosiasjon i kjemi og biokjemi i ein generell prosess der ioniserte stoff (kompleksar eller saltar) som vert skild frå kvarandre eller delt inn i mindre partiklar, ion eller radikalar. Vanlegvis er prosessen reversibel. Når ein set ei Bronsted-Lowry-syre i vatn, vil den kovalente bindinga mellom eit elektronegativt atom og eit hydrogenatom verte broten ved heterolyse, som fører til eit proton og eit negativt ion. Dissosiasjon er det motsette av assosiasjon og rekombinasjon. Prosessen vert ofte forveksla med ionisering.

DissosiasjonskonstantenEndra

For revisible dissosiasjonar i kjemisk likevekt er

AB   A + B

Dissosiasjonskonstanten Kd er forholdet mellom dissosiert og udissosiert stoff

 

der klammeparentesane syner til likevektskonsentrasjonane av kvar art.

Sjå ògEndra

KjelderEndra