Divisjon i matematikk

(Omdirigert frå Divisjon i matematikken)

Divisjon eller deling i matematikk er ein av dei fire rekneartane i aritmetikken og er den omvendte operasjonen av multiplikasjon. Når ein utfører ein divisjon kallar ein det å dividere.

Når ein dividerer finn ein det talet, kvotienten eller brøken som gjev kor mange gonger eit visst tal, divisor eller nemnaren, finst i eit anna gjeve tal, dividenden eller teljaren. Å

Viss c gonger b er lik a, skriven:

der b ikkje er null, så er a dividert med b lik c, skriven:

Til dømes

sidan

.

I uttrykket over vert a kalla dividenden, b divisor og c kvotienten.

Uttrykket kan òg skrivast

eller berre

Divisjon med null er ikkje definert, og det er derfor ikkje mogeleg å dele på null.

Kjelder endre