Dy eller dynn er innsjøsediment som er danna gjennom utfelling og sedimentasjon av humus-kolloid frå vassmassane i dystrofe innsjøar. Vått dy har ein brunfarge og er eit utprega organisk sediment. Humusstoffa kjem frå nedslagsfelt til innsjøen.

Kjelder endre

«dy – geologi» i Store norske leksikon, snl.no.