Ex nunc er eit latinsk juridisk omgrep. Det betyr frå no. Alternativet vil ofte vere ex tunc, som betyr frå den gong, frå først av.

I kontraktsrett kan ein avtale vere ugyldig. Viss avtalen er ugyldig ex nunc, så er avtalen ugyldig først når dette blir slått fast, til dømes i ein dom. Avtalen vil såleis ha rettsverknad fram til det blir slått fast at den er ugyldig.

Kjelder endre

Sjå også endre

Ex tunc