Folkeretten eller internasjonal rett tek i utgangspunktet for seg rettsforholda mellom sjølvstendige statar, men tek i visse høve også for seg rettsforhold mellom personar og statar, og mellom organisasjonar og statar.

Folkeretten byggjer i hovudsak på traktatar (avtaler mellom statane) og folkerettsleg sedvane (statane sin eigen praksis). I åra etter andre verdskrigen er det gjort eit stort arbeid for å kodifisera folkeretten.

Sjå òg

endre

Kjelder

endre

Bakgrunnsstoff

endre
Litteratur