Fundament (fleirtyding)

Fundament kan vise til:

  • Fundament, den nedste og berande delen av eit byggverk.
  • Grunnlag eller føresetnad for noko, som eit arbeid eller ein teori.

Fleirtyding Dette er ei fleirtydingsside. Ho listar sider om ulike emne som elles ville hatt same namnet.
Dersom du følgde ei lenkje hit, kan du kanskje gå tilbake og rette henne slik at ho peikar direkte til den rette sida.