Ein funksjonsgraf er ei grafisk framstilling av ein matematisk funksjon. Det vanlegaste er å bruke eit kartesisk koordinatsystem, med to aksar (oftast kalla x- og y-aksen). Er funksjonen ein funksjon av x, setter vi for kvar x-verdi inn den korresponderende y-verdien y einingar oppfor punktet på x-aksen. Til dømes er den matematiske funksjonen y=f(x)=ax+b ei rett linje.

Graf til funksjonen f(x)=x3 - 9x

Kjelder

endre