Gråstein er eit ikkje-fagleg omgrep som vanlegvis vert nytta om gneis og granitt. Begge desse er solide steinar med grå overflatefarge. Lav som veks på overflata vil òg ofte medverke til å gje steinen grå farge, og slik sett kan omgrepet nyttast om alle typar bergartar.

Granitt vert ofte omtalt som gråstein

Kjelder endre