Handel er byte av varer, verdiar og tenester, og skjer gjerne på det ein kallar ein marknad. Ei gammal form for handel er bytehandel, der ein kjøpar og ein seljar byter varer og tenester direkte. Utviklinga av pengar førte til at ein kunne utføra handel på ein enklare måte.

Brurekjolehandel. Måleri av William Mulready

Sjå og

endre