Induksjon

Wikimedia-fleirtydingsside

Induksjon er eit omgrep som tyder igangsetjing, frambringing eller stimulering. Omgrepet vert nytta innan fleire område:


Fleirtyding Dette er ei fleirtydingsside. Ho listar sider om ulike emne som elles ville hatt same namnet.
Dersom du følgde ei lenkje hit, kan du kanskje gå tilbake og rette henne slik at ho peikar direkte til den rette sida.