Ein ispoyknal er ei flate med konstant potensiell tettleik i vatn. I havet aukar tettleiken med djupna. Salinitet og temperatur kan endre tettleiken til vatn og vatn med høg tettleik ligg alltid under vatn med lågare tettleik. Sidan vind og havstraumar påverkar tettleiken er ikkje alltid isopyknalane vassrette.

Sjå òg

endre

Kjelder

endre