Justitiarius (av latin, rettferd) er ein gammal tittel som vert brukt på formannen i Noregs høgsterett. Tidlegare vart også formannen i byrettane (Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Tromsø) titulert som justitiarius. Sidan 2002 vert leiaren i desse nemnt for sorenskrivar, til liks med herredsrettane.