Ein kjemisk prosess er ein metode for, eller eit middel til å endre éin eller fleire kjemikaliar eller kjemiske blandingar. Ein slik prosess kan verte skapt av nokon, eller han kan oppstå naturleg.

Omgrepet vert ofte brukt for å skildre handsaming og produksjon av kjemiske stoff i ein industriell samanheng, som til dømes oljeraffineri eller vassreinsingsanlegg.

Ein kjemisk prosess kan innehalde eitt eller fleire steg, og det kan, men må ikkje, involvera kjemiske reaksjonar.

Spire Denne artikkelen er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.