Ein konstant er ein verdi som ikkje varierer. Han er anten heilt fast eller fast ut frå samanhengen han vertn ytta i. Vanlegvis vert ein konstant nytta som ein motsetnad til ein variabel, som er eit symbol som står får ein verdi som kan variere.

I den kjende likninga til Albert Einstein

kor er energi, er masse og er lysfarten i vakuum, så har ein konstant verdi som ikkje kan endrast.

Eit andreordens polynom vert vanlegvis skrive

kor er konstantar kalla koeffisientar medan er ein variabel. Funksjonen vil her variere i takt med . Den siste verdien , som òg vert kalla konstantleddet og kan tenkast som koeffisienten til .

See also endre