Kråmyrane

Kråmyrane naturreservat i Bergen er eit myrområde med regnvassmyr og jordvassmyr, og med vokster av gulstarr, tvebustarr og fagertorvmose.

Kråmyrane naturreservat i Bergen