Ei linje er ein rett strek eller ei rekkje. Tidlegare vart linje nytta einstydande med ei kurve, men vert i dag vanlegvis nytta om ei rett linje. Ei linje kan uttrykkast med funksjonen

Tre linjer - den raude og blåe linja har same helling, medan den grøne og den raude har same skjeringspunkt på y-aksen.
Ein del av eit linjesegment

der a og b er to reelle tal.

Kjelder endre