Koordinatar: 59°19′9.0408″N 18°27′1.8288″E Mörtnäs er ein svensk tettstad og ei øy i Värmdö kommun i Stockholms län i landskapet Uppland. I 2005 hadde tettstaden 1 291 innbyggjarar.

Busetnaden er ei blanding av fritidsbustader og permanent busette einebustader. Innan gang- og sykkelavstand, i Grisslinge, er det mellom anna restaurant og konditori. Mörtnäs er eit område med stor grad av bustadbygging. Blant eigenskapane som trekker folk, er båtplassar og badehøve i Grisslingeviken, samt fine turområde like i nærleiken.

På byrjinga av 1800-talet breidde Mörtnäs seg utover, i 1813-14 blei stod det klart fleire nybygg, og staden blei inndelt i Nedre og Öfre Mörtnäs. For å hindre konfliktar mellom dei nyinnflytta og dei etablerte busetjarane, blei det oppretta eit byråd der tre representantar frå kvar del kom saman ein gong i månaden.[1]

Kjelder Endra

  • Denne artikkelen bygger på «Mörtnäs» frå Wikipedia på bokmål, den 5. juli 2012.
    • Wikipedia på bokmål oppgav desse kjeldene:
  1. Halpern SD, Ubel PA, Caplan AL. busetnad på Värmdö – Nu och Då. N Engl J Med. 2004;347:284-7.