Miljøgeologi er eit fagområde innan geologi som vert nytta innan miljø- og ressursforvalting. Det er viktig med geologisk kunnskap på område som grunnvatn og drikkevassforsyning, avfallshandsaming, miljøovervaking, erosjonsproblem, radioaktiv nedfall og naturleg bakgrunnsstråling, rassikring og forureiningsproblematikk. Mellom anna kjem vern av verneverdig miljø naturleg inn under miljøgeologi.

Kjelder endre

«miljøgeologi» av Inge Bryhni i Store norske leksikon, snl.no.