Ei miljøgift er eit stoff som er skadeleg for naturen. Slike stoff kan gje skadelege effektar på naturmiljøet sjølv ved låge konsentrasjonar. Dei er lite nedbrytbare og kan ofte hopa seg opp i næringskjeden.

Faresymbol for kjemiske stoff som er farlege for miljøet.

Døme på miljøgifter

endre