Perkusjon viser anten til ein medisinsk undersøkingsmetode, der legen bankar på pasienten sin kropp for å undersøkje indre organ, eller til ei gruppe musikkinstrument. Eit perkusjonsinstrument er ein instrument som vert spelt ved hjelp av slag, risting, skraping eller liknande. Det omfattar både melodiske instrument, som til dømes xylofon og paukar, og ikkje-melodiske instrument, som til dømes skarptromme, cabasa eller tamburin.