Pol i kompleks analyse

Pol i kompleks analyse er for ein funksjon f(z) av ein kompleks variabel z, eit slikt singulært punkt a at funksjonen (z–a)rf(z) for eit passe naturleg tal r er regulær i a. Dersom r er valt minst mogeleg, seier ein at polen er av orden r eller har multiplisiteten r.

DømeEndra

Polane til den rasjonale funksjonen

 

er røtene til nemnarpolynometer  . Polane til ein rasjonal funksjon er men andre ord dei verdiane av z som føret til at verdien til   vert uendeleg stor. Likeeins er røtene til teljarpolynomet   verdiane av z som fører til at  .

KjelderEndra