Profesjonsstudium

Omgrepet profesjonsstudium kan ha to tydingar. Det kan bety utdanningar som leiar fram til ulike profesjonar. For eksempel snakkar ein om lege- og jusstudiane som profesjonsstudium, altså profesjonsutdanningar.

Men profesjonsstudium kan òg vise til det å studere profesjonar - altså studium av eit bestemt forskingsfelt. Det siste er hovudformålet til Senter for profesjonsstudier (SPS) ved Høgskolen i Oslo og Akershus.