Sersjant (sjt.) er eit befal som i Noreg normalt har gjennomgått ei eittårig befalsutdanning, eller eit Utskrive befalskurs (UB-kurs) med 6 månader utdanning og 6 månader praksis.

I hæren er sersjantar er som oftast lagførarar på troppsnivå, men desse kan også vere meinige eller verva som har blitt gitt ei mellombels grad på grunn av stillinga dei har.

Sersjant er den høgaste grada ein vanleg meinig kan få. Den er høgare enn korporal men lågare enn fenrik, som er ei offisersgrad. Symbolet for sersjantgrad er tre vinklar.

Tilsvarande grad i Sjøforsvaret heiter Kvartermeister.