Sonal straum er eit meteorologisk omgrep som tyder at det generelle straummønsteret er frå vest mot aust langs jorda sine breiddegradslinjer (det motsette av meridional straum). Ekstratropiske syklonar som oppstår når straummønsteret er sonalt er oftast svake og flyttar seg raskt austover.

Eit sonalt straumregime. Legg merke til den dominerande vest-mot-aust-retta straumen i 500 hPa-høgda.

Sjå òg endre