Spreiingsmål eller dispersjonsmål er i statistikk eit mål for spreiinga av observasjonane i eit observasjonsmateriale. Det mest vanlege er standardavvik. Eit anna spreiingsmål er variasjonsbreidd, som er skilnaden mellom største og minste observasjon.

Spreiingsmål endre

Eit spreiingsmål er eit reelt tal som er null om alle observasjoane er identiske, og aukar etter kvart som observasjoane vert meir forskjellige. Spreiingsmålet kan ikkje vere mindre enn null.

Dei fleste spreiingsmåla har same skala som storleiken som er målt. Med andre ord, om målingane har einingar som meter eller sekund, så har spreiingsmålet same eining. Av spreiingsmål finn ein:

Somme spreiingsmål er dimensjonslause. Med andre ord har dei ikkje einingar, sjølv om variabelen ein måler sjølv har einingar. Desse er:

Det finst òg andre spreiingsmål

Kjelder endre