For det britiske bandet, sjå Status Quo.

Status quo er eit latinsk uttrykk for uforandra tilstand. Å halde fram status quo er at tilstanden held fram slik han er. Uttrykket kjem frå det diplomatiske omgrepet status quo ante bellum, som tyder «tilstanden som var før krigen», altså tilbaketrekking av fiendtlege styrkar og at den tidlegare herskaren vert sett inn att.

Sjå òg

endre