Straum

Straum syner til mengde per tidseining

Straum syner til mengde per tidseining.

Faststoffstraum endre

Væskestarum endre

Elektrisk straum endre

Informasjonstraum endre


  Dette er ei fleirtydingsside. Ho listar sider om ulike emne som elles ville hatt same namnet.
Dersom du følgde ei lenkje hit, kan du kanskje gå tilbake og rette henne slik at ho peikar direkte til den rette sida.