Testator

Ein testator (opphav i latin testari, 'å vitne') er ein som ved testament fastset kva som skal skje med det han etterlét seg når han døyr. Ein kvinneleg testator blir kalla testatrix. Spørsmåla rundt m.a. kva ein testator kan disponere over ved testament, blir tekne opp i arveretten.