Torus, sirkelring eller ankerring er ei «smultringforma» flate som skildrast av ein sirkel når han roterer om ein akse i planet til sirkelen som ikkje skjerer sirkelen.

Ein torus
Når avstanden til rotasjonsaksen minkar, vert torusringen ein torusspindel og så ei kule.

Matematisk kan ein lage ein torus ved:

der

u, v ∈ [0, 2π),
R er avstanden frå senteret av torusen til ytterkanten.
r er radius av den vesle sirkelen

Vi ser av diagrammet til høgre at forholdet mellom R og r endrar utsjånaden på forma. R > r gjev ein torusring, R = r gjev eit torushorn og R < r gjev ein torusspindel.

torus

Vi utleiar a og c:

Av dette får vi flateareal A og volumet V:

Kjelder

endre