Våpenskjold, våpenmerke eller berre våpen er eit kjenneteikn danna av fargar (tinkturar) og figurar som vanlegvis er sett inn i ei skjoldforma innramming. Slike skjold er avleidde frå faktiske skjold som blei brukte av riddarar, og er seinare blitt tekne i bruk som symbol av slekter, stader og på andre felt.

Det kongelege danske våpenskjoldet på ein bygning i København.

Våpen som eige fagområde blir kalla heraldikk, og døme på dette finst i heraldiske våpen.

Kjelder endre