Verkningsgrad i ein fysisk prosess er tilhøvet mellom energi som kan nyttast og total energi:

.

Verkningsgrad ligg difor mellom 0 og 1.

Sjå òg

endre