Yottameter er ei SI-avleidd eining for måling av avstand. Éin yottameter er lik 1024 meter. Symbolet for yottameter er Ym.

  • 1 Ym er lik 105700000 lysår eller 32408000 parsec.
  • Avstanden til næraste kvasar er 100 Ym.

Yottameter kunne vorte brukt til å måle intergalaktiske avstandar (avstandar mellom galaksar), men astronomar har lange tradisjoner for heller å bruke lysår og parsec.

1 yottameter er lik:

Og motsett:

  • 1 zettameter = 0,001 yottameter