Adsorpsjon er binding av gass- eller væskemolekyl til ei fast overflate. Viss nok stoff vert adsorbert får ein danna ein gass- eller væskefilm på overflata.

Adsorpsjon kan skje med van der Waals-bindingar til overflata eller med kovalent binding.

Nokre materiale, til dømes aktivt kol, kan adsorbera store mengder stoff. Ein grunn til dette er at dei har store overflateareal.

Sjå òg Endra