Aspekt i mytologien viser til at éin guddom kjem til uttrykk gjennom fleire mytologiske personar. Ein delperson av ein guddom vert kalla eit aspekt av guddommen.

I tolking av norrøn gudelære er til dømes Skade og Gerd oppfatta aspekt av Frøya. Hel kan også tolkast som eit aspekt av Frøya.

Sjølv om slike delpersonar står for eigenskapar ved ein guddom, treng dei ikkje høyre til same ætt som guddommen. Eit aspekt av ein ås kan vere ein jotun, dersom aspektet står for ei øydeleggjande side av åsen.


KjelderEndra