Moses med steintavlene, måla av José de Ribera

Dei ti bodorda, eller dekalogen av gresk dekalogos, er namn på den lova Moses ifølgje 2. Mosebok, 20. kapittel og 5. Mosebok, 5. kapittel, fekk av Herren på Sinaifjellet.

Bodorda, som Herren ifølgje 5. Mos. 5,22 tala med høg røyst og skreiv ned på to steintavler, skulle vere vilkår for pakta mellom Herren og folket hans. Steintavlene låg i paktkista i det høgheilage rommet i eit telt dei kalla tabernakelet.

Ulike tolkingarEndra

Ingen veit korleis bodorda skal ha sett ut på steintavlene, bibelteksten referer orda Moses høyrde på Sinai. I Kyrkja vert formulering og inndeling av bodorda gjort forskjellig. Medan katolske og evangelisk-lutherske kyrkjer bruker inndelinga som er gjeven att ovanfor, følgjer m.a. Den reformerte kyrkja og Adventkyrkja bibelteksten tettare og har eit slikt 2. bod:

Du skal ikkje laga deg noko gudebilete eller noko slag bilete av det som er oppi himmelen eller nedpå jorda eller i vatnet under jorda.

Nummereringa av dei følgjande boda vert då forskyve, og det 9. og 10. bodet vert slegne i saman til eitt.

Mange kyrkjesamfunn vil gje att bodorda meir utfyllande. I det fjerde bodordet vil mange ha med lovnaden - så det må gå det godt, og du får leve lengje i landet.

I si litle katekisme har Martin Luther gjeve ei forklåring til bodorda. Denne forklåringa vert brukt i kristendomsundervisninga mange i lutherske kyrkjer.

TekstgrunnlagEndra

Dei ti bodorda slik dei er utforma i
katolske og evangelisk-lutherske kyrkjer:[1]

1. Du skal ikkje ha andre gudar enn meg.






2. Du skal ikkje misbruke Guds namn.

3. Du skal halde kviledagen heilag.






4. Du skal ære far din og mor di.
5. Du skal ikkje slå i hel.
6. Du skal ikkje bryte ekteskapet.
7. Du skal ikkje stele.
8. Du skal ikkje tale usant om nesten din.
9. Du skal ikkje trå etter eigedomen til nesten din.
10. Du skal ikkje trå etter ektefellen til nesten din,
eller arbeidsfolka hans eller andre som høyrer til hjå han.

I 2. Mosebok 20. kapitlet les vi:[2]
1) Gud tala alle desse orda:
2) Eg er Herren din Gud, som førte deg ut or Egypt, or trælehuset.
3) Du skal ikkje ha andre gudar attåt meg.
4) Du skal ikkje laga deg noko gudebilete eller noko slag bilete
av det som er oppi himmelen eller nedpå jorda eller i vatnet under jorda.
5) Du skal ikkje tilbe dei og ikkje dyrka dei! For eg, Herren din Gud,
er ein brennhuga Gud, som lèt straffa for synda åt fedrane koma over born i
tredje og fjerde ættleden, når dei hatar meg,
6) men gjer vel i tusen ættleder mot dei som elskar meg og held boda mine.
7) Du skal ikkje misbruka namnet åt Herren din Gud;
for Herren held ikkje den uskuldig som misbrukar namnet hans.
8) Kom kviledagen i hug, så du held han heilag!
9) Seks dagar skal du arbeida og gjera di gjerning.
10) Men den sjuande dagen er sabbat for Herren din Gud.
Då skal du ikkje gjera noko arbeid, korkje du eller son din eller dotter di,
korkje tenaren eller tenestkvinna eller feet, eller innflyttaren i byane dine.
11) For på seks dagar skapte Herren himmelen og jorda og havet og alt som i dei er;
men den sjuande dagen kvilte han. Difor velsigna Herren sabbatsdagen og lyste han heilag.
12) Æra far din og mor di, så skal du få leva lenge i det landet Herren din Gud gjev deg.
13) Du skal ikkje slå i hel.
14) Du skal ikkje bryta ekteskapet.
15) Du skal ikkje stela.
16) Du skal ikkje vitna rangt mot nesten din.
17) Du skal ikkje trå etter huset åt nesten din. Du skal ikkje trå etter
kona åt nesten din, tenaren eller tenestkvinna hans, oksen eller eselet
hans eller noko anna som høyrer nesten din til.

KjelderEndra

Bibelteksten er henta frå bibelomsetjinga frå 1978, Det norske bibelselskap.

  1. Dei ti bod på nettsidene til Den norske kyrkja
  2. Bibelteksten er henta frå bibelomsetjinga frå 1978. Ordlyden er endra noko i den nyaste bibelomsetjinga: 2. Mos. 20,1