Direktorat

statleg forvaltningsorgan som har myndigheitsoppgaver

Eit direktorat er eit ein del av den statlege forvaltinga, eit statleg forvaltningsorgan som har heile landet som verkeområde og som ikkje er integrert i eit departement. Det vil vere underlagt eit eller fleire departement. Direktorat forvaltar vanlegvis «faglege» oppgåver, medan departementa forvaltar generelle oppgåver. Som namnet seier, blir eit direktorat leia av ein direktør.

Fornyings- og administrasjonsdepartementet definerer direktorat slik i Direktoratsboka:[1]

«Et direktorat er et statlig forvaltningsorgan. Det har sentrale administrative (forvaltningsmessige) og som oftest også andre faglige oppgaver, som er tillagt institusjonen i lov, eller i instruks eller fullmakt iht. lov, og dette kan også omfatte myndighetsutøvelse. Det arbeider med hele landet som virkefelt. Det er ikke integrert i noe departement. Det er likevel direkte underlagt et (eller flere) departementers instruksjonsmyndighet.»

Eksempel på direktorat Endra

Fotnotar Endra

Bakgrunnsstoff Endra