Elementærpartikkel

Elementærpartiklar eller fundamentalpartiklar er, innan partikkelfysikk, dei partiklane som ein reknar med ikkje er bygde opp av andre partiklar. Dei har altså ingen substruktur, og vert difor rekna som dei grunnleggjande byggjesteinane som heile universet består av. Av matematiske hensiktar så er elementærpartiklar vanlegvis behandla som punktpartiklar, sjølv om nokre partikkelteoriar som strengteorien postulerar ein fysisk dimensjon.

Av historiske grunnar vert òg gjerne nøytron og proton rekna som elementæpartiklar, sjølv om dei er båe bygde opp av kvarkar.

Bakgrunnsstoff endre