Elliptisk funksjon

Elliptiske funksjonar er ein spesiell type funksjonar innanfor kompleks analyse. Ein elliptisk funksjon er definert i det komplekse planet, og han er periodisk i to retningar. Elliptiske funksjonar liknar på mange måtar dei trigonometriske funksjonane, men desse har berre enkle periodar. Historisk sett vart elliptiske funksjonar oppdaga som inverse funksjonar til elliptiske integral, som igjen vart studert i samband med utrekninga av bogelengda til ein ellipse (derav namnet).

Bernoullis lemniskat

Eit døme på elliptiske funksjonar er den såkalla lemniskaten. Den mest kjende lemniskaten er Bernoullis lemniskat. Dette er ei kurve med form som eit liggjande åttetal (), og han kan skildrast med følgjande kartesiske likning:

Kjelder endre